Prelegenci

WOJCIECH GLAC 

Adiunkt w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. 

Naukowo zajmuje się tematyką uzależnień, natomiast jego największą pasją jest uczenie oraz popularyzacja nauki. Każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów popularnonaukowych na temat mózgu dla dzieci (współpracuje m.in. z Uniwersytetem Dzieci), młodzieży i dorosłych oraz od 10 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście, które są największą w Polsce akcją popularyzatorską odbywają się w ramach Brain Awareness Week. 

JOANNA MYTNIK

Profesor Politechniki Gdańskiej, Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Projektantka procesów uczenia się (UX i design thinking), posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami i wykładowcami. Jej pasją jest uczenie, najczęściej z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi, wykorzystuje grywalizację w edukacji od 2013 roku. Tworzy narzędzia edukacyjne wspierające proces uczenia się, współpracę, budowanie zaufania w grupie edukacyjnej i dbania o relacje. Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim (od 2014 r.). Jest ekspertem w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus „INDOPED – aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016 r.). Laureatka nagrody “Nauczyciel Roku” im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2019 r.). Czterokrotna beneficjentka Funduszu Innowacji Dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim.

MGR INŻ. MAREK PAWŁOWICZ 

Asystent w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Projektant wzornictwa przemysłowego w zakresie produktu oraz transportu. Współpracował przy projektach z firmą Audi, oraz pracował prawie 2 lata w Volkswagen Design w dziale Interior Design.

Opiekun Koła Naukowego IWP Form&Function. Prowadzi szkolenia z zakresu projektowanie uniwersalnego oraz metodyk projektowania oraz prowadzi projekty z programu FutureLab.

JACEK PIETRASZUK 

Administrator systemów IT w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członek zarządu Fundacji Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wIEm

Specjalista w tworzeniu systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa sieci strukturalnych. Współtwórca Centrum Kompetencyjnego IBM w Politechnice Śląskiej przygotowującego kadrę do obsługi rozległych sieci komputerowych. Pomysłodawca i autor wdrożenia platformy IT do prowadzenia zdalnych, międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych praktyk studenckich. Instruktor żeglarstwa, członek zarządu Śląskiego Yacht Clubu. Autor materiałów elearningowych dla kursu żeglarskiego; propagator innowacyjnych metod szkolenia żeglarzy. Koordynator w opisanym wyżej projekcie Innowacje w kształceniu przyszłych żeglarzy. 

ANNA RYSZKA

Wicedyrektor Placówki, członkini Zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon

Akredytowany trener Insights Discovery, coach, realizujący projekty biznesowe, projekty wspierające dla odbiorców indywidualnych, sesje coachingowe z klientami, pasjonatka efektywnej komunikacji. Szkoląc skupia się na potrzebach klientów, kocha pracę z ludźmi, kreuje dla nich indywidualne rozwiązania. Szesnaście lat pracowała w szkole jako pedagog.

PRZEMYSŁAW STENCEL 

Właściciel firmy Edukacja-Online.pl, współorganizator cyklicznej konferencji MoodleMoot PL, prowadzi blog Poznaj Moodle

Zajmuje się e-learningiem od 1999 roku, od 2002 roku pracuje z platformą Moodle jako administrator, e-nauczyciel oraz trener e-nauczycieli. 

Kierował jednostkami e-learningu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS), a wcześniej w Wyższej Szkole Lingwistycznej. 

Obecnie prowadzi własną firmę – Edukacja-Online.pl i pomaga różnym uczelniom, szkołom i firmom, dużym i małym, we wdrażaniu e-learningu. Wraz z niewielkim zespołem pasjonatów e-learningu uruchamia i dostosowuje platformę, szkoli nauczycieli, tworzy kursy na zamówienie, pomaga 
w wypracowaniu strategii wykorzystania e-learningu, itp.  

Członek-Założyciel Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego. Jest aktywnym uczestnikiem  społeczności moodle.org od 2002 roku.  Współtworzył dokumentację programu (docs.moodle.org). Pięciokrotnie (2013, 2014, 2016, 2017, 2020) został wyróżniony tytułem Particularly Helpful Moodler. Prowadzi blog Poznaj Moodle. Współorganizuje konferencję poświęconą wykorzystaniu platformy Moodle w nauczaniu – MoodleMoot PL. 

RADOSŁAW ŚWIERGOSZ

Właściciel firmy i dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, członek zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon

Trener biznesu i edukacji. Prowadził setki szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli a także pracowników firm. Szkoli głównie z umiejętności miękkich, m.in. autoprezentacji, komunikacji, budowania zespołu, asertywności, działania w stresie i motywacji.

ANNA TURULA 

Profesor i kierownik Katedry Cyfrowej Edukacji Językowej w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prezes zarządu 
Fundacji Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wIEm.

Autorka kilkudziesięciu kursów zdalnych i hybrydowych, w tym koleżeńskich szkoleń z wykorzystania platformy Moodle na filologii angielskiej UP. Współautorka programów studiów Anglistyka Online (Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa) i Cyfrowy Nauczyciel Języka Angielskiego (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków). Autorka książki E-Learning akademicki. Perspektywa humanistyczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2018. W latach 2017-2018 trenerka w zakresie innowacyjnej dydaktyki akademickiej w na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Krakowie i w Akademii Górniczo-Hutniczej. Koordynatorka w opisanych wyżej projektach:  E-Edukacja na Politechnice Krakowskiej i Innowacje w kształceniu przyszłych żeglarzy. 

Anna Nowak

Specjalistka ds. pozyskiwania środków UE, dydaktyk, koordynatorka projektów, trenerka biznesu, doradca zawodowy, animatorka innowacji edukacyjnych i społecznych.

Obecnie pracuje jako główny specjalista ds. funduszy unijnych w Biurze Pozyskiwania Funduszy Politechniki Krakowskiej, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem środków na projekty rozwojowe, innowacyjne, i B+R. Posiada wieloletnie i wielosektorowe doświadczenie w przygotowaniu i koordynowaniu projektów z UE zdobyte podczas pracy w jednostkach sektora publicznego (m.in. Urząd Miasta Krakowa, Biuro Funduszy Europejskich oraz Politechnika Krakowska, Biuro Projektów Strukturalnych) oraz w trakcie współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Zróżnicowany profil wykształcenia (polonistyka UJ, podyplomowe: Zarządzanie Jednostką Transferu Technologii (UR), Technologie Elektronicznego Przetwarzania Informacji (UP), Integracja Europejska (WSE), Studium Zarządzania i Biznesu (UJ), Doradztwo zawodowe (PK), MBA in PUBLIC in MANAGEMENT (UEK)) umiejętnie wykorzystuje w pracy nad przygotowaniem i zarządzaniem projektami z odległych obszarów tematycznych (od zarządzania poprzez dydaktykę oraz innowacje społeczne). 

Współzałożycielka i członek zarządu „Fundacji Rozwoju Innowacji Społecznych wIEm”. Autorka i współautorka opracowań, programów nauczania, podręczników i publikacji dot. zarządzania projektami, tworzenia partnerstw międzynarodowych, transferu wiedzy i komercjalizacji, doradztwa zawodowego, cyfrowego kształcenia, dostępności. Trener i wykładowca akademicki – prowadzi szkolenia i zajęcia z tematyki zarządzania projektami, przedsiębiorczości, komercjalizacji, ekonomii społecznej, dostępności, nowoczesnych metod dydaktycznych, metodyki design thinking.  Jej pasją są innowacje – jest mocno zaangażowane w promowanie i tworzenie innowacji dydaktycznych i społecznych, ale nie tylko. Stara się “zarażać” innowacyjnym myśleniem jak najszersze grono odbiorców – dzieci i młodzież podczas zajęć pn. Planeta Innowatorów, Akademii Mistrzów Techniki, naukowców, dydaktyków, studentów i przedsiębiorców podczas szkoleń i warsztatów.

 

Olga Bambrowicz

Doktor nauk humanistycznych, pracownik UAM w Poznaniu, metodyk,
instructional designer oraz glottodydaktyk.

Doktor nauk humanistycznych, pracownik UAM w Poznaniu, metodyk, instructional designer oraz glottodydaktyk. Absolwentka UAM w Poznaniu oraz WSE w Krakowie. Pierwsze kroki na gruncie nauczania zdalnego stawiała we Francji, gdzie przez 5 lat projektowała językowe kursy e-learningowe na potrzeby uczelni wyższej. Dziś ma na koncie kilkadziesiąt szkoleń tworzonych zarówno dla instytucji edukacyjnych, jak też firm z sektora prywatnego. Oprócz pisania scenariuszy współtworzy koncepcje, prowadzi szkolenia, warsztaty dydaktyczne i zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM. Kierownik finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu, w ramach którego powstały fabularyzowane kursy MOOC mające pomóc cudzoziemcom w opanowaniu specjalistycznej odmiany języka polskiego. Autorka publikacji, innowacji społecznych i edukacyjnych.

Tomasz Szemberg

Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Profesor w Katedrze Geometrii

Akademię Platońską założoną około 387 r. p.n.e., a więc ponad 2 400 lat temu, można uznać za pierwszy uniwersytet, czyli miejsce skupiające uczonych i ich uczniów. Charakterystyczną cechą Akademii była spójność i jednorodność procesu przekazywania i pozyskiwania wiedzy. Wprowadzona została metoda nauczania (i szerzej: uprawiania nauki) w oparciu o ciąg pytań i odpowiedzi analizowanych pod kątem ich logicznej spójności. W Akademii Platońskiej swoje korzenie ma również metodologia nauk przyrodniczych polegająca na przeprowadzaniu eksperymentów i wyciąganiu z nich wniosków. Całość nauki obejmowały największe umysły Renesansu: Da Vinci, Duerer, Kopernik. 

W późniejszych wiekach obserwujemy pogłębiającą się specjalizację w uprawianiu nauki oraz w nauczaniu, również tym na poziomie szkolnym. Przyspieszony rozwój, a zwłaszcza cyfryzacja współczesnego świata są źródłami zapotrzebowania na elastycznie i wszechstronnie wykształcone osoby wchodzące na rynek pracy. Tradycyjna szkoła nie odpowiada tym wyzwaniom. Możliwą odpowiedzią jest zintegrowane nauczanie STEM (science, technology, engineering, mathematics) wprowadzone na początku tego tysiąclecia w USA i wzbogacane z biegiem czasu o modyfikacje i warianty. Istotnym elementem, ułatwiającym powrót do greckich korzeni edukacji i nauki są nowe technologie wykorzystywane w e-learningu. Celem prezentacji jest podzielenie się doświadczeniami związanymi z różnymi formami e-learningu i nowoczesnymi koncepcjami edukacyjnymi będącymi częścią aktualnie realizowanych w ramach programu Erasmus+ projektów badawczych.

Tomasz Walasek

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.
Kierownik Zespołu ds. E-learningu Politechniki Częstochowskiej. Prezes Fundacji SmarterKlaster, promującej nowoczesne technologie w biznesie i edukacji.
Organizator konferencji Polski MoodleMoot.
Członek Superbelfrów RP – nieformalnej acz bardzo aktywnej i kreatywnej grupy edukatorów promujących nowoczesne technologie w edukacji.
Metodyk Zdalnego Nauczania oraz e-Nauczyciel certyfikowany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego.

Jego praca a zarazem pasja to e-learning oraz nowoczesne technologie w edukacji. Interesuje się zarówno metodyką zdalnego nauczania i procesem dydaktycznym, jak i organizacją tego procesu i jego zarządzaniem.
W Politechnice Częstochowskiej zorganizował i prowadzi Laboratorium Uśmiechu – FunLab, w którym można trenować, jak w ciekawy, aktywny, innowacyjny i atrakcyjny sposób uczyć dzieci programowania, robotyki i mechatroniki, również przy pomocy różnego rodzaju robotów i zabawek edukacyjnych.
W ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy zaprasza dzieci na dwugodzinne warsztaty z programowania i robotyki.

Dorota Morawska-Walasek

Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie

Kierownik studiów online. Certyfikowany metodyk zdalnego nauczania, wieloletni praktyk e-nauczania i znawca platformy e-learningowej Moodle; e-nauczyciel oraz trener e-nauczycieli; członek zespołu Edukacja-Online.pl;

W e-learning akademicki zaangażowana od 2001 roku; stworzyła wiele kursów zdalnych i komplementarnych z zakresu nauczania języka angielskiego oraz współtworzyła i prowadziła kursy oraz warsztaty z metodyki nauczania zdalnego dla nauczycieli na różnych szczeblach edukacji. Brała udział w projektach europejskich poświęconych rozwijaniu cyfrowych kompetencji
nauczycieli, m.in. Click* – kształcenie umiejętności nauczycieli języków obcych w użyciu nowych mediów; INTENT – Integrating Telecollaboration into University Second Language Education; Language Learning and Social Media – 6 key dialogues; Komunikacja ustna w nauczaniu przez Internet. Jest również tłumaczem i audytorem języka angielskiego.

Erwin Wojtczak

Asystent na Wydziale Inżynierii Lądowej
i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Naukowo zajmuje się tematyką diagnostyki nieniszczącej konstrukcji budowlanych. W działalności dydaktycznej skupia się na przekazywaniu wiedzy z zakresu wytrzymałości materiałów w ujęciu teoretycznym i doświadczalnym. Autor lub współautor kursów dydaktycznych dla studentów budownictwa. Opiekun pomocniczy Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO, prowadzącego działalność naukową, dydaktyczną i popularyzatorską. Aktywnie uczestniczy w popularyzacji nauki wśród dzieci i młodzieży, współpracując ze szkołami średnimi na Pomorzu w ramach projektu Uranium Supporting Cooperation With High Schools oraz prowadząc zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w ramach projektu Politechnika Wielu Pokoleń.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

+48 660 926 308 - Support

biuro@akademia-elearningu.pl

Obsługa uczestników
Aleksandra Dudasz - +48 789 356 228

Opieka nad prelegentami
Beata Strycharz - +48 784 659 585

Patronaty
Marta Tyrka - +48 514 232 030

Partnerzy i sponsorzy
Paweł Domino - +48 660 926 308

Faktury i rozliczenia
Paweł Domino - +48 660 926 308

Support techniczny w dniu Akademii

Paweł Domino - 660 926 308
Piotrek Szkaradek - 660 281 050
Sandra Kiwior - 795 773 929
Paulina Wróblewska - 797 032 103

Organizator główny:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
31-155 Kraków
ul. Warszawska 24